1. Firma VENUS udziela 24-miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt.
 2. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 3. Informacje o wadzie produktu należy składać w terminie do 7 dni, w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej.
 4. Nabywca dostarcza towar na swój koszt.
 5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie wyrobu w trakcie transportu.
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia produktu wynikającego z niewłaściwej        eksploatacji.
 7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych  ze zdarzeń losowych (powódź, pożar, burza).
 8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych na skutek awarii wyrobu.
 9. Klient jest zobowiązany do współpracy z Gwarantem przy ustaleniu zakresu usterki i okoliczności jej wystąpienia.
 10. Gwarancja nie ma  zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.
 11. Firma Venus zapewnia naprawę w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia do serwisu towaru.
 12. W razie konieczności Gwarant może wymienić produkt na wolny od wad.
 13. Sprzęt dostarczany do serwisu powinien być wyczyszczony.
 14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji pobierana będzie opłata za czas pracy        serwisu.
 15. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie gwarancyjnej, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 16. Dokonanie zakupów w firmie Venus jest jednoznaczną akceptacją wszystkich warunków umowy gwarancyjnej.